Urząd Pracy m. st. Warszawy

www.bip.gov.pl

Uprzejmie informujemy, że serwis który Państwo aktualnie przeglądają jest stroną archiwalną.
Aktualna strona BIP Urzędu Pracy m.st.Warszawy dostępna jest pod adresem up-warszawa.bip.gov.pl
 


Rada Rynku Pracy m.st. Warszawy

Zgodnie z zapisami art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Rada Rynku Pracy m. st. Warszawy jest organem opiniodawczo – doradczym Prezydenta m. st. Warszawy w sprawach polityki rynku pracy.

Zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Rada Rynku Pracy posiada następujące kompetencje:

 • inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia;
 • ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy,
 • opiniowanie kryteriów podziału środków Funduszu Pracy,
 • składanie wniosków i wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego i zatrudnienia,
 • ocenianie okresowych sprawozdań z działalności urzędu pracy,
 • delegowania przedstawicieli do komisji konkursowej dokonującej wyboru kandydata na stanowisko dyrektora urzędu pracy,
 • opiniowanie wniosków o odwołanie dyrektora urzędu pracy.

Powiatowe rady rynku pracy opiniują:

 • celowość realizacji programów specjalnych, biorąc pod uwagę w szczególności:
  • liczbę osób objętych programem, kryteria doboru tych osób,
  • zakładane rezultaty programu specjalnego, w tym przewidywaną efektywność kosztową i zatrudnieniową,
  • koszty realizacji programu specjalnego, w tym poszczególnych przedsięwzięć;
 • proponowane przez starostę zmiany realizacji programów specjalnych;
 • celowość realizacji Programu Aktywizacja i Integracja , o którym mowa w art. 62a ustawy, biorąc pod uwagę w szczególności :
  • kryteria doboru bezrobotnych,
  • zakładane efekty realizacji Programu Aktywizacja i Integracja.

Zarządzenie nr 636/2019 z 17-04-2019

Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych członków Rady Rynku Pracy m. st. Warszawy
 Opublikował: Katarzyna Kun
Publikacja dnia: 28.05.2019
Podpisał:
Dokument z dnia: 28.05.2019
Dokument oglądany razy: 5 554