Urząd Pracy m. st. Warszawy

www.bip.gov.pl

Uprzejmie informujemy, że serwis który Państwo aktualnie przeglądają jest stroną archiwalną.
Aktualna strona BIP Urzędu Pracy m.st.Warszawy dostępna jest pod adresem up-warszawa.bip.gov.pl
 


Ochrona Danych Osobowych

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L Nr 119), zwanego dalej RODO, Urząd Pracy m. st. Warszawy informuje, że:

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Pracy m. st. Warszawy (zwany dalej Urzędem) mający siedzibę przy ul. Grochowskiej 171B, 04-111 Warszawa, reprezentowany przez Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy.

2. Wymogi prawne

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny. Jednak odmowa podania danych osobowych skutkuje brakiem możliwości udzielenia pomocy przez Urząd.

3. Podstawy przetwarzania danych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu:

  • realizacji zadań przez Urząd i wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  • realizacji zadań przez Urząd i wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e RODO.

4. Odbiorcy danych

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być:

  • Podmioty publiczne – na podstawie przepisów prawa;
  • Podmioty prywatne – na podstawie przepisów prawa, w przypadku korzystania z różnych form aktywizacji osób bezrobotnych lub poszukujących pracy;
  • Podmioty, które przetwarzają dane osobowe na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

5. Przechowywanie danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe związane z realizacją zadania publicznego będą przechowywane:

  • dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy – przez okres trwania rejestracji w Urzędzie i przez okres 50 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończono udzielanie pomocy;
  • dla pracodawców – przez okres niezbędny do zakończenia danej formy wsparcia oraz w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji archiwalnej ustalonej zgodnie z odrębnymi przepisami.

6. Prawa osób, których dane osobowe są przetwarzane przez Urząd

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia i sprostowania oraz w zakresie wynikających z przepisów do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

7. Prawa osób, których dane osobowe są przetwarzane przez Urząd do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Organem nadzorczym w zakresie przetwarzania danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, że dane te są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa.

8. Inspektor Ochrony Danych

Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy jest Pan Dariusz Garbacki. W sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wysyłając wiadomość pisemnie:

  • na adres siedziby Urzędu;
  • na adres poczty elektronicznej: iod@up.warszawa.pl


Opublikował: Katarzyna Kun
Publikacja dnia: 29.05.2019
Podpisał:
Dokument z dnia: 23.05.2019
Dokument oglądany razy: 5 498