Urząd Pracy m. st. Warszawy

www.bip.gov.pl

Uprzejmie informujemy, że serwis który Państwo aktualnie przeglądają jest stroną archiwalną.
Aktualna strona BIP Urzędu Pracy m.st.Warszawy dostępna jest pod adresem up-warszawa.bip.gov.pl
 


Deklaracja dostępności.

Deklaracja dostępności.

Urząd Pracy m.st. Warszawy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Pracy m.st. Warszawy.

Data publikacji strony internetowej: 2011-04-11. Data ostatniej istotnej aktualizacji:2020-03-09.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-19. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Katarzyna Kun, k.kun@up.warszawa.pl . Tą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Działalność Urzędu Pracy m. st. Warszawy prowadzona jest w trzech lokalizacjach w Warszawie:

I. Siedziba główna Urzędu Pracy m. st. Warszawy mieści się przy ul. Grochowskiej 171B w Warszawie.

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Wejście do budynku znajduje się od ulicy Grochowskiej. Teren i budynek znajdują się w głębi, dochodzi się drogą wewnętrzną z chodnikiem.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Budynek Urzędu Pracy m. st. Warszawy przy ul. Grochowskiej 171B wyposażony jest w windę oraz szerokie korytarze, dzięki czemu osoby korzystające z wózków inwalidzkich mają zapewniony dostęp do większości pomieszczeń na wszystkich kondygnacjach. Schody w budynku nie są wyposażone w pochylnie dla osób niepełnosprawnych. Na schodach zamontowane są poręcze.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

Budynek Urzędu Pracy m. st. Warszawy przy ul. Grochowskiej 171B wyposażony jest w dwa wejścia, jedno z łagodnym podjazdem oraz automatycznymi drzwiami z czujnikiem ruchu, umożliwia dostęp osobom korzystającym z wózków inwalidzkich, drugie wejście bez podjazdu z automatycznymi drzwiami z czujnikiem ruchu, umożliwia dostęp osobom korzystającym z wózków inwalidzkich. Winda w budynku nie jest wyposażona w komunikaty głosowe oraz przyciski z oznaczeniami w alfabecie Braillea. Przyciski znajdują się w zasięgu ręki osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim. W budynku nie stosuje się pętli indukcyjnych, stosowane są komunikaty głosowe. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braillea, nie ma druku (napisów) powiększonego oraz oznaczenia kontrastowego dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem przy ul. Grochowskiej 171B wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Wymagany jest kontakt wcześniejszy z pracownikiem ochrony w celu otwarcia bramy wjazdowej.

II. Druga lokalizacja Urzędu Pracy m. st. Warszawy mieści się przy ul. Ciołka 10A w Warszawie.

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Wejście do budynku znajduje się od ulicy Ciołka, w głębi za budynkiem o numerze 10.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Budynek siedziby Urzędu Pracy m. st. Warszawy przy ul. Ciołka 10A nie jest wyposażony w windę, w wyniku czego osoby korzystające z wózków inwalidzkich mają zapewniony dostęp wyłącznie do pomieszczeń znajdujących się na parterze budynku. W budynku na parterze znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych. Schody w budynku nie są wyposażone w pochylnie dla osób niepełnosprawnych. Na schodach zamontowane są poręcze.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

Wejście do budynku siedziby Urzędu Pracy m. st. Warszawy przy ul. Ciołka 10A wyposażone jest w łagodny podjazd oraz drzwi standardowe umożliwiające dostęp osobom korzystającym z wózków inwalidzkich jedynie do pomieszczeń znajdujących się na parterze budynku. W budynku nie ma windy. Stosowane są komunikaty głosowe. W budynku nie stosuje się pętli indukcyjnych. W budynku na parterze znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braillea, nie ma druku (napisów) powiększonego oraz oznaczenia kontrastowego dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem przy ul. Ciołka 10A nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

III. Trzecia lokalizacja Urzędu Pracy m. st. Warszawy mieści się przy ul. Młynarskiej 37A w Warszawie.

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Wejście do budynku znajduje się od ulicy Młynarskiej z podjazdem dla osób niepełnosprawnych.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Budynek Urzędu Pracy m. st. Warszawy przy ul. Młynarskiej 37A jest wyposażony w dźwig osobowy – platformę, korytarze są szerokie, w wyniku czego osoby korzystające z wózków inwalidzkich mają zapewniony dostęp do pomieszczeń znajdujących się w całej lokalizacji. W budynku znajdują się toalety dla osób niepełnosprawnych. Schody w budynku nie są wyposażone w pochylnie dla osób niepełnosprawnych. Na schodach zamontowane są poręcze.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

Budynek Urzędu Pracy m. st. Warszawy przy ul. Młynarskiej 37A posiada łagodny podjazd do drzwi wejściowych, posiada drzwi standardowe. Budynek wyposażony jest w dźwig osobowy – platformę. W budynku w sali konferencyjnej stosuje się pętlę indukcyjną, stosowane są komunikaty głosowe oraz zapewniony jest dostęp do aplikacji migam.pl. W budynku znajdują się toalety dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braillea, jest natomiast zastosowany powiększony druk (napisy) oraz oznaczenia kontrastowe dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem przy ul. Młynarskiej 37A wyznaczono dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Informacje dodatkowe dotyczące wszystkich lokalizacji Urzędu Pracy m. st. Warszawy.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do wszystkich lokalizacji Urzędu Pracy m. st. Warszawy oraz wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego/przewodnika i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Osoba niepełnosprawna jest odpowiedzialna za szkody wyrządzone przez psa asystującego/przewodnika.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego online.

Urząd Pracy m. st. Warszawy udostępnia usługi wspierające komunikowanie się osób niesłyszących lub słabo słyszących na podstawie Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824).

Osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, zwana dalej "osobą uprawnioną", która zechce osobiście przyjść do urzędu w celu uzyskania informacji uzyska pomoc poprzez aplikację migam.pl lub tłumacza przewodnika. Umożliwia to bezpośrednią obsługę osób uprawnionych, które w trakcie wizyty mogą liczyć na bezpłatną pomoc w komunikacji.

Informacje o możliwościach kontaktowania się z Urzędem.

Kontakt z Urzędem możliwy jest za pośrednictwem następujących środków komunikacji:

 1. osobiście w Urzędzie;
 2. telefonicznie na numer: 22 391 15 01;
 3. faksem na numer: 22 836 37 53;
 4. pocztą elektroniczną na adres: mlynarska@up.warszawa.pl;
 5. listownie na adres: ul. Grochowska 171B, 04-111 Warszawa;

Osoby niepełnosprawne, obsługiwane są przy ul. Młynarskiej 37A w Warszawie.

Dział Obsługi Osób Niepełnosprawnych:

 • Rejestracja/Wyrejestrowania – 22 391 15 12,
 • Obsługa formalna – 22 391 15 11,
 • Centrum Aktywizacji Zawodowej – 22 391 15 13,
 • Szkolenia/staże – 22 391 15 14,
 • Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – 22 391 15 16,
 • Wyposażenie stanowiska pracy - 22 391 15 15,
 • Poradnictwo zawodowe - 22 391 15 65

raport o stanie dostępnosci 30.03.2021Opublikował: Katarzyna Kun
Publikacja dnia: 01.04.2021
Podpisał:
Dokument z dnia: 30.03.2020
Dokument oglądany razy: 4 659