Urząd Pracy m. st. Warszawy

www.bip.gov.pl

Uprzejmie informujemy, że serwis który Państwo aktualnie przeglądają jest stroną archiwalną.
Aktualna strona BIP Urzędu Pracy m.st.Warszawy dostępna jest pod adresem up-warszawa.bip.gov.pl
 


Urząd Pracy m.st. Warszawy

Witamy na stronie BIP Urzędu Pracy m.st. Warszawy

Zgodnie z ustawą z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej każdy obywatel ma prawo do informacji o działaniach, kompetencjach, statusie prawnym, zasadach funkcjonowania oraz podejmowanych decyzjach organów władzy publicznej.

Jednocześnie organy władzy publicznej są zobowiązane do udostępniania informacji jawnych o swojej działalności w Biuletynie Informacji Publicznej.

Ponowne wykorzystanie informacji publicznej

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Pracy m.st. Warszawy są miejscem prezentacji działań i organizacji Urzędu Pracy m.st. Warszawy.

Urząd Pracy m.st. Warszawy działa w ramach zadań określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265, z późn. zm.)

Urząd Pracy m.st. Warszawy jest jednostką organizacyjną m.st. Warszawy i wchodzi w skład administracji zespolonej.
Urząd Pracy m.st. Warszawy realizuje zadania własne m.st. Warszawy jako gminy mającej status miasta na prawach powiatu oraz zadania zlecone z zakresu administracji przekazane porozumieniami zawartymi z jednostkami samorządu terytorialnego i administracji rządowej, w szczególności:

  1. udziela pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w znalezieniu pracy, a także pracodawcom w pozyskaniu pracowników przez pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe;
  2. rejestruje bezrobotnych i poszukujących pracy;
  3. przyznaje i wypłaca zasiłki oraz inne świadczenia z tytułu bezrobocia;
  4. inicjuje, organizuje i finansuje usługi i instrumenty rynku pracy oraz projekty lokalne i inne działania na rzecz aktywizacji bezrobotnych;
  5. wdraża instrumenty rynku pracy;
  6. inicjuje i realizuje przedsięwzięcia mające na celu rozwiązanie lub złagodzenie problemów związanych z planowanymi zwolnieniami grup pracowników z przyczyn dotyczących zakładu pracy;
  7. realizuje zadania wynikające z prawa swobodnego przepływu pracowników między państwami członkowskimi Unii Europejskiej lub państwami, z którymi Unia Europejska zawarła umowy o swobodzie przepływu osób, w szczególności realizowanie zadań z zakresu udziału w sieci EURES.

Zadania Urzędu Pracy, struktura zarządzania i zadania Dyrektora Urzędu Pracy oraz gospodarka finansowa Urzędu Pracy określone są w Statucie Urzędu Pracy Miasta Stołecznego Warszawy nadanym Uchwałą Nr XXXVI/804/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 31 sierpnia 2004 roku., zmienioną następnie Uchwałą Nr XX/677/2007 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 6 grudnia 2007 r. oraz Uchwałą Nr LXXVI/1967/2014 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 13 lutego 2014 r.

Urząd Pracy działaniem swym obejmuje bezrobotnych mających miejsce zameldowania na pobyt stały bądź czasowy na terenie m. st. Warszawy, bądź osoby nieposiadające zameldowania w ogóle.

Urząd Pracy m.st. Warszawy
04-111 Warszawa, ul. Grochowska 171B

NIP 113-21-91-233
REGON 016210417
telefon-centrala: 22 391 13 00
sekretariat: 22 391 13 01
faks 22 813 20 32
e-mail: kancelaria.grochowska@up.warszawa.pl
internet: warszawa.praca.gov.pl
Placówka obsługuje osoby z prawobrzeżnej części Warszawy z dzielnic: Białołęka, Praga Płd., Praga Płn., Rembertów, Targówek, Wawer oraz Wesoła.

Urząd Pracy m.st. Warszawy
01-402 Warszawa, ul. Ciołka 10A

NIP 113-21-91-233
REGON 016210417
sekretariat: 22 837 70 60
faks 22 837 33 40
e-mail: kancelaria.ciolka@up.warszawa.pl
internet: warszawa.praca.gov.pl
Placówka obsługuje osoby z lewobrzeżnej części Warszawy z dzielnic: Bemowo, Bielany, Mokotów, Ochota, Śródmieście, Ursus, Ursynów, Wilanów, Włochy, Wola, Żoliborz.

Urząd Pracy m. st. Warszawy
placówka, ul. Młynarska 37a, 01-175 Warszawa

NIP 113-21-91-233
REGON 016210417
fax: 22 837-33-40
e-mail: mlynarska@up.warszawa.pl

Dział Ofert Pracy – obsługa pracodawców w zakresie krajowych ofert pracy oraz odbioru informacji starosty i zezwoleń na pracę sezonową, wymaganych przy zatrudnianiu cudzoziemców.
Dział Obsługi Osób Niepełnosprawnych – obsługa osób niepełnosprawnych ze wszystkich dzielnic.

Godziny pracy

Siedziba jak i placówki Urzędu czynne są od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00-16.00

Obsługa Interesantów odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00.

Ważny Komunikat:

Urząd Pracy m.st. Warszawy informuje, że od dnia 29 marca 2021 r. do odwołania zadania Urzędu będą realizowane w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów (poza rejestracją po wcześniejszym zapisaniu)

W Urzędzie w zakresie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego może być obsłużona każda osoba niezależnie od miejsca zameldowania.

Od dnia 8.czerwca 2005r. Urząd Pracy m.st. Warszawy posiada Certyfikat spełnienia wymagań normy ISO 9001:2015, w zakresie realizacji zadań i usług promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej. Politykę Jakości Urzędu Pracy m.st. Warszawy zawarto w Księdze Zarządzania Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015. Polityka Jakości (PDF), Polityka Jakości (DOC)

Podstawowymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Pracy m.st. Warszawy są działy i centra aktywizacji zawodowej.

Pracą Urzędu kieruje Dyrektor Urzędu przy pomocy nie więcej niż dwóch zastępców dyrektora i głównego księgowego. Zadania realizowane przez poszczególne komórki organizacyjne Urzędu Pracy są określone przez Regulamin Organizacyjny Urzędu Pracy m.st. Warszawy, który został wprowadzony Zarządzeniem Nr 4572/2010 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 29 kwietnia 2010 r. , zmienionym następnie Zarządzeniem Nr 5351/2010 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 17 września 2010 r., Zarządzeniem Nr 12/2018 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 5 stycznia 2018r. i Zarządzeniem Nr 1188/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 11 lipca 2019r.Opublikował: Katarzyna Kun
Publikacja dnia: 29.03.2021
Podpisał:
Dokument z dnia: 19.04.2011
Dokument oglądany razy: 670 189